Pedagogické záměry

Biologické: Díky přirozenému pohybu dětí v přírodě je podporována tělesná zdatnost, pohybová a zdravotní kultura, rozvoj manipulačních dovedností, sebeobslužných dovedností a vedení ke zdravým životním návykům a postojům. Důraz klademe na pravidelně a stále stejným způsobem vykonávané činnosti, které významně posilují životní síly dítěte v tomto věku.

Psychologické: Dbáme na vytvoření prostředí, ve kterém se cítí děti plně přijímány a v bezpečí, láskyplné přijetí, podpora duševní pohody, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, citů a vůle, podpora představivosti a fantazie.
Předškolní věk je nejvhodnější období pro vyprávění příběhů, pohádek, hudbu, tanec, zpěv a divadlo, ruční a umělecké práce všeho druhu – tyto činnosti povzbuzují představivost, probouzejí zájem o učení a pomáhají poznávat okolní svět. Nejpřirozenějším způsobem, jak dětem poskytnout zdravý rozvoj, je jejich kontakt s přírodou. Dítě tak přijímá svět přírody, krásy a stvoření a dostává se mu tak citová potrava pro duši. Práce s přírodními materiály, ovčí vlnou, voskovými bločkami, namísto „hotových hraček“, podporuje přirozeně fantazii a tvořivost.

Interpersonální: Uplatňujeme respektující přístup s ohledem na jedinečnost každé osobnosti, aplikace principů efektivní komunikace „Respektovat a být respektován“, podpora utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, kultivace a obohacování vzájemné komunikace.

Enviromentální: Snažíme se podpořit u dítěte povědomí o okolním světě, o vlivu člověka na životní prostředí, vytvoření základů pro otevřený a zodpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí, přirozená sounáležitost dětí s přírodou, vnímání rytmu roku v přírodě.

Pilíře vzdělávání

Koncept lesních mateřských škol
Pedagogové připravují program, který přirozeně navazuje na roční období a místo, které se pro daný den stává učebnou pod širým nebem. Pomůckami jsou často přírodniny – klacík jako tužka na kreslení v písku, kamínky jako hudební nástroj nebo počitadlo. Děti mohou poznávat všemi smysly – jak voní letní louka, jak zní různé druhy dřeva. A společně s učiteli přemýšlí a pozorují, pro koho má luční kvítí a plody lesa význam, poznávají vlastní hranice a rozvíjejí přátelství ve hrách, které mají v lese nekonečně mnoho podob. Neznamená to však, že děti z lesní MŠ nepoznají „výdobytky civilizace,“ naopak. V zimě si děti uvědomí krásu teplého domova, po celý rok cestují veřejnou dopravou za různými návštěvami a účastní se kulturních a jiných společenských událostí ve svém okolí. Lesní mateřská škola také vytváří různé slavnosti a jarmarky pro veřejnost.

Inspirace walfdorfskou pedagogikou
Na výchovu je nahlíženo jako na vývojový proces, v němž jsou určité předměty zaváděny ve specifických fázích individuálního rozvoje osobnosti. Smyslem je upravit učební plán potřebám a postupně se rozvíjejícím schopnostem dítěte. Děti mají prostor svobodně projevit svou fantazii, která je v prvním sedmiletí podporována především vyprávěním příběhů, legend a čtením pohádek s následnou dramatizací. Děti se učí prostřednictvím správně předkládaných vzorů a nápodobou. Výchovné prvky jsou přenášeny i do rodinné výchovy – předškolní výchova  je zaměřená na praktické prožívání a učení, které se prolíná s běžným životem v rodině. V každodenním programu je dán důraz na práci s rytmem, rytmicky se opakující činnosti a objevování nových souvislostí. Waldorfská pedagogika je inspirací pro pořádání slavností a vychází z lidových tradic.  Spočívá v přípravě, malování a tvoření předmětů k oslavě, zahrnuje tematické vyprávění, učení nových říkanek, pranostik a písní, na přípravě slavností se úzce podílejí rodiče.

Koncept respektovat a být respektován
Partnerský způsob vedení dětí. Ústředním pojmem tohoto výchovného konceptu je zodpovědnost sama k sobě, za svoje chování i za jeho následky, která bude působit i tehdy, když zrovna rodič nebo jiný dozorce nebude nablízku. Koncept klade důraz na lépší naslouchání dětem.Dávání možnosti, tam kde je to možné, aby dítě rozhodovvalo samo a respektováníé rozhodnutí dítěte.