Září – období Michaelské slavnosti – uvědomění si významu podzimu jako období sklizně a počátku procesu odumírání života v přírodě. Svatý Michael jako symbol boje s těmito silami (odvaha, statečnost, schopnost čelit překážkám a nebezpečí).
Činnosti směřující k posilování vůle, odhodlání a odvahy, schopnosti čelit obtížím, prožitek sklizně:

 • Básně a písně s motivy kamene, železa, nebo plodů a sklizně
 • Vydatný pohyb venku, běh, překonávání překážek  a terénních nerovností, lezení do výšky
 • Sbírání a mletí obilí na mlýnku, první pečení chleba, zpracování zeleniny a příprava michaelské polévky, sklizeň podzimních plodů
 • Pohádky vyjadřující souboj, odvahu k překonání sil zla
 • Michaelská slavnost

 

Říjen – období vrcholícího podzimu – motiv ukončeného cyklu, prožitek uspokojení z překonaného strachu, nálada harmonie a zklidnění.
Činnosti prohlubující zážitek podzimu, procítění v barvách, práce s přírodninami,  příprava zahrady na zimu.

 • Básně a písně s motivy podzimu a skřítků
 • Práce uvnitř i venku – šití skřítků z plsti a ovčí vlny, péče o záhony – rytí, úprava cestiček
 • Vysazení stromu ( Den stromu ), sběr přírodnin v lese
 • Barevné kompozice z listů a přírodnin, v dílně výroba draků a zvířátek z kaštanů nebo šípků
 • Pohádky o skřítcích, o silách působících v Zemi

 

Listopad – období Martinské slavnosti – prožitek zkracujícího se dne prostřednictvím tradičních lidských činností uprostřed kruhu blízkých lidí, prožitek vzájemnosti. Svatý Martin jako symbol lidského soucítění, vzájemné pomoci a úcty.
Prožívání společenství, tepla v lidských vztazích:

 • Básně a písně s motivem světla a lucerniček
 • Činnosti v kruhu kamarádů – tkaní na rámu, vyšívání lýkem do březové kůry, praní a česání ovčí vlny, výroba martinských lucerniček a světýlek z dýní, závěsné pohyblivé objekty z přírodnin nebo papíru, venku hrabání listí
 • Pohádky s motivem dělení, obdarování
 • Martinská slavnost

 

Prosinec – období Adventu a Vánoc – prožitek nálady adventního času s jeho aspekty (zamyšlení, cesta k porozumění druhému člověku, vnitřní ztišení jako prostor pro druhého). Vánoce jako symbol nového života po období odumření (návrat Slunce, zrození světla z temnoty noci).
Nálada očekávání a tajemství, ztišení se, činnosti podporující myšlení – cvičení jemné motoriky, úklid:

 • Nastolování řádu a pořádku ve věcech
 • Básně a písně s adventním obsahem a později vánoční koledy, vyprávění a poslechové činnosti
 • Pečení cukroví, výroba vánočních přání, ozdob a řetězů ze slámy, drobné dárky, dětská vánoční hra, hádanky
 • Postupné budování jesliček (po týdnu: minerály, rostliny, zvířata, lidé)
 • Poslech adventních příběhů, pohádky s motivem očekávání
 • Adventní slavnost

 

Leden – období „ nového léta „ – při tříkrálové slavnosti doznívání zážitku Vánoc (k motivu pastýřů symbolizujících cítění se pojí kvalita myšlení – moudrost králů), ukončení vánočního období slavností světla. Nový rok jako symbol optimismu a nové perspektivy.
Činnosti podporující náladu optimismu a radosti z naplněného očekávání :

 • Barevné mozaiky a mandaly, navlékání skleněných korálků, vločky z hedvábného papíru, výroba kalendářů – plánování budoucích činností, odlévání svíček ze včelího vosku, krmení ptáků a lesních zvířat
 • Básně a písně o zimě
 • Pohádky s perspektivou a pohledem na vlastní možnosti
 • Slavnost Tří králů

Únor – období  masopustu – prožitek vrcholného období zimy v jeho tradičním pojetí jako období začátku pronikání životních sil z nitra Země na povrch. Masopust jako symbol živelnosti a tělesnosti, opaku adventního (duchovního) období – cesta sebevyjádření, seberealizace.
Nastolení nálady nasycenosti, pocitu dostatku (hodování) a radosti, podpora nápadů a experimentování, prožívání různých rolí, soutěžení :

 • Básně a písně o zvířátkách, masopustní říkadla, zvukové experimenty – hra s tóny i rytmem
 • Dramatizace příběhů, vyrábění masek a papírových panáků, smažení koblih
 • Pohádky s motivem hojnosti nebo s náladou působení skrytých procesů v přírodě
 • Masopustní průvod

 

Březen – období příchodu jara – nálada probuzení, čerstvosti, činorodé práce a tvoření, postupné přesouvání většiny aktivit ven
Zahájení prací na zahradě, pozorování probuzené přírody, pohyb, tradiční dětské činnosti a hry jako symbol radostnosti, činorodosti a nových sil, vítání jara:

 • Básně a písně o jaru
 • Práce na zahradě – úprava záhonů, vysévání semen, splétání proutků, otloukání píšťalek, cvrnkání kuliček, výroba ptáčků z ovčí vlny, těsta, zážitky s vodou
 • Pohádky vyjadřující životní sílu a odhodlání
 • Jarní slavnost  – vynášení Morany (smrtky)

 

Duben – období Velikonoc – pomocí rytmizace a opakování nalezení vnitřního řádu v období všeobecného vnějšího pohybu a změn v přírodě (rašení, bujení). Velikonoční zajíc jako symbol altruismu, vejce jako symbol nového života, proutí jako symbol proudící životní síly.
Prožitek Velikonoc jako tajemství nového života a snahy o novou kvalitu prožívání:

 • Básně a písně s velikonoční tématikou, velikonoční koledy
 • Zdobení velikonočních kraslic, pečení tradičního velikonočního pečiva, rytmizace říkadel, úklid vnitřních prostor, jejich nové ztvárnění
 • Pohádky s motivem odpuštění, obětování, altruismu
 • Výlet na farmu

 

Květen – období svatodušních svátků – letnic – navázání na předchozí období prožitím vztahu k nejbližší osobě ( Svátek matek ), starosti o ni, pocitu péče o ni, poděkování. Otevírání studánek – královničky jako symbol uvolnění ozdravných sil země vnitřním očištěním, pták jako symbol svobodného ducha a svobodné vůle.

 • Básně a písně o maminkách nebo vztahu k někomu blízkému nebo se vztahem k otevírání studánek
 • Vyrábění drobných dárků pro maminky, výroba lodiček z kůry stromů nebo větrníků, sbírání bylin, holubičky z papíru nebo včelího vosku, pečení svatodušního koláče
 • Pohádky vyjadřující motivy probuzení, osvobození, sebeuvědomění
 • Slavnost otevírání studánek

 

Červen – období svátku svatého Jana – prostřednictvím sběru léčivých bylin a péče o zahradu a své okolí je prožívána síla vrcholícího období léta v jeho plnosti forem před počátkem působení sil útlumu v přírodě. Svatý,  Jan jako symbol zralosti a obratu – kvalitativní změny v přírodě i v nitru člověka (nejen já, ale i druzí).
Nálada obratu, proměny:

 • Básně, pohybové hry a písně s letní tematikou (motivy tance, ohně, slunce – byliny, víly )
 • Lisování rostlin, vytváření herbáře, pletení věnečků, pečení svatojánského koláče
 • Pohádky o vílách, čarování, slunci, moci přírodních sil.

pozn.: Roční rytmus Dětského lesního klubu Hájenka vychází z Vzdělávacího programu waldorfské mateřské školy (autorka Táňa Smolková).