PROVOZNÍ ŘÁD SI ŽÁDÁ VĚTŠÍ ÚPRAVY NA KTERÝCH SE MOMENTÁLNĚ PRACUJE.  
ZNĚNÍ NÍŽE NENÍ OD 1.9. 2022 AKTUÁLNÍ.
Provozní řád
Dětského lesního klubu Hájenka
1. ÚVOD

Provozní řád Dětského lesního klubu Hájenka (dále jen DLK Hájenka) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování klubu. Je nezbytnou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, spolkem Děti a stromy, IČ: 22893482, se sídlem Mahlerova 23, 58601 Jihlava (dále jen „zřizovatel“).

Provozní řád je platný od 1. 8. 2012 do nahrazení novým provozním řádem. S provozním řádem je možné se seznámit na webových stránkách DLK Hájenka. Rodiče dětí registrovaných k docházce jsou povinni se s Provozním řádem DLK Hájenka seznámit nejpozději při podpisu smlouvy o docházce dítěte do DLK Hájenka.

Aktualizace provozního řádu ke dni. 1. 7. 2018

2. PROVOZNÍ INFORMACE
2.1. Provozní podmínky
Zázemím DLK Hájenka je zděný vytápěný domek se zahradou. V zázemí je kuchyň, jídelna, herna a ložnice. V zázemí je k dispozici teplá i studená tekoucí voda, toaleta a umyvadlo.

Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. DLK Hájenka nezajišťuje péči o děti v době hlavních školních prázdnin a státních svátků. Docházka dítěte do DLK Hájenka začíná, pokud není domluveno jinak, 1. dne daného měsíce (např. 1. září).
Občasně mohou být v programu výlety, které mohou znamenat sraz na jiném místě. O výletech budou rodiče informováni s dostatečným předstihem. Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.
V době hlavních školních prázdnin mohou být organizovány příměstské tábory, na jejichž provoz se tento provozní řád vztahuje pouze v omezené míře. Konkrétní podmínky provozu příměstských táborů budou zveřejněny v dostatečném předstihu před jeho zahájením.
Provoz DLK Hájenka je celodenní od 7: 00 do 16: 00.
Kapacita skupiny na den je max. 17 dětí. Se skupinou dětí pracují během dne dva pedagogové. Pokud zájem rodičů převažuje kapacity klubu, vede zřizovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit.
2.2. Zápis dětí do DLK Hájenka

Rodiče projeví svůj zájem přihlásit se za člena spolku Děti a stromy a přihlásit své dítě k docházce do DLK Hájenka u zápisu, který proběhne druhý týden v květnu či průběžně a to u kontaktní osoby zřizovatele prostřednictvím e-mailu klub.hajenka@seznam.cz, případně po předchozí domluvě v místě zázemí DLK Hájenka, Smrčná 38. V e-mailu rodič oznámí požadovaný termín zahájení docházky a její model. Zároveň sdělí zřizovateli údaje o dítěti, zejména jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje, prostřednictvím kterých bude zřizovatel s rodiči komunikovat.

Před zápisem doporučujeme, aby se rodiče seznámili se Provozním řádem, Pedagogickou koncepcí, programem a členskými příspěvky za docházku dítěte do DLK Hájenka podle jednotlivých modelů docházky a se stanovami občanského sdružení Děti a stromy. Po předchozí domluvě navštíví rodič společně s dítětem DLK Hájenka osobně a seznámí se s prostředím, zázemím a pedagogy.
2.3 Přijetí dítěte do DLK Hájenka
Na přijetí dítěte do DLK Hájenka není nárok. O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel, přičemž je pro přijetí rozhodující:

O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel, přičemž je pro přijetí rozhodující:

 • Kapacita DLK Hájenka a model docházky
 • Sourozenci – mají přednost
 • Zralost dítěte pro předškolní docházku
 • Seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost
 • Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
Poté, co zřizovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do DLK Hájenka ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu a modelu, rodiče vytisknou, vyplní a podepíšou zřizovatelem jim zaslanou Smlouvu o docházce dítěte do DLK Hájenka, včetně jejích příloh ve 2 originálech a předají je kontaktní osobě zřizovatele. Kontaktní osoba poté sdělí rodiči přesnou výši členských příspěvků, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu, který je totožný s rodným číslem dítěte. Rodič do 20. dne v měsíci, kdy byla podepsána smlouva o docházce, uhradí dohodnutý příspěvek na účet zřizovatele. Výjimečně po předchozí dohodě je možné uhradit příspěvek v jiný, předem dohodnutý termín nebo hotově v místě zázemí DLK Hájenka kontaktní osobě zřizovatele.
2.4. Modely docházky DLK Hájenka
A) Celotýdenní docházka
Dítě se účastní programu DLK Hájenka samostatně pět dní v týdnu v době provozu DLK Hájenka.
B) Čtyřdenní docházka
Dítě se účastní programu DLK Hájenka samostatně čtyři dny v týdnu v době provozu DLK Hájenka. Konkrétní dny docházky volí rodiče, po konzultaci se zřizovatelem, s ohledem na kapacitu DLK Hájenka.
C) Třídenní docházka
Dítě navštěvuje DLK Hájenka v pondělí, úterý a ve středu v době provozu DLK Hájenka. Výjimečně, v případě že to umožňuje kapacita, může zřizovatel povolit docházku v jiných než stanovených dnech.
D) Dvoudenní docházka
Dítě navštěvuje DLK Hájenka ve čtvrtek a v pátek. Výjimečně, v případě že to umožňuje kapacita, může zřizovatel povolit docházku v jiných než stanovených dnech.
E) Jednodenní docházka
Dítě se účastní programu DLK Hájenka jeden den v týdnu v době provozu DLK Hájenka. Konkrétní den docházky volí rodič, po konzultaci se zřizovatelem, s ohledem na kapacitu DLK Hájenka.
U všech modelů je počítáno s docházkou celodenní včetně oběda, poledního odpočinku a odpoledního programu. Dítě není povinno účastnit se celého programu. Absence na některé části programu však nezakládá nárok na slevu z členských příspěvků.
Odpovědnost za dítě nese pedagog po řádném předání rodičem. V době adaptace dítěte na prostředí DLK Hájenka, nejdéle však po dobu 1 měsíce, je možné, aby se rodič účastnil programu společně s dítětem. Rodič musí respektovat pokyny pedagoga a nesmí narušovat program.
Odpoledního programu, od 15 hodin, se mohou účastnit rodiče a sourozenci dětí navštěvujících DLK Hájenka. Je žádoucí, aby se tyto osoby zapojily do probíhajícího programu. V případě, že se programu účastní rodič společně s dítětem, nese odpovědnost za dítě rodič.
3. FINANCE
3.1 Varianty plateb členských příspěvků za docházku do DLK Hájenka
Model docházky Měsíční členský příspěvek Přepočet čl. příspěvku na den
A) celotýdenní

5700,- Kč/měsíc

285,- Kč/den
B) čtyřdenní

4800,- Kč/měsíc

300,- Kč/den
C) třídenní

4250,- Kč/měsíc

354,- Kč/den
D) dvoudenní

3300,- Kč/měsíc

412,5,- Kč/den
E) jednodenní

1700,- Kč/měsíc

425,- Kč/den

Zaměstnanecká sleva: Děti zaměstnanců navštěvující DLK Hájenka ve dnech, které připadají na dny práce zaměstnance platí členský příspěvek ve výši 250,- Kč/den.

Strava (oběd a odpolední svačina) činí 80,- Kč na den. Dopolední svačinu si nosí děti připravenou z domova, v souladu s pravidly stanovenými v bodě 5.1. tohoto provozního řádu
Ceny nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní. Kolik akce stojí, sdělí pedagog rodičům předem a rodiče finanční obnos předají pedagogovi při předání dítěte.
Zřizovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši členských příspěvků za docházku dítěte do DLK Hájenka a modely docházky, které je povinen nejméně 1 měsíce před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách.
Členské příspěvky se platí na měsíc předem. Platba je splatná nejpozději k 20. dni měsíce předcházejícímu měsíci, za který je docházka placena na účet zřizovatele.

V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu dětského klubu (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz. U omluvy minimálně jeden den předem do 16 hod je možné sjednat náhradu docházky v jiné než zvolené dny, v případě, že to umožňuje kapacity DLK Hájenka. U celotýdenní docházky se, v případě, že dítě chybí celý měsíc, poskytne sleva 25 % ze školného na následující měsíc.

Ukončení docházky dítěte do klubu – rodič je povinen písemně informovat zřizovatele o ukončení docházky dítěte nejpozději jeden měsíc před ukončením docházky, po tuto dobu rodič platí školné.

3.2 Dary pro DLK Hájenka
Zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro DLK Hájenka.
Možnosti darování:
 1. Vkladem na účet zřizovatele číslo: 2300144486/2010
 2. Předáním peněz v hotovosti do rukou zřizovatele.
3. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle toho, kolik stála nebo obvykle stojí věc, která byla darována.
Potvrzení o daru:
Poté, co zřizovatel obdrží dar, vypíšeme dárci příjmový pokladní doklad a následně zašle či předá dárci:
A) potvrzení o přijatém daru (pokud je to dar do 5 000,- Kč)
B) darovací smlouvu (pro dary nad 5 000,- Kč)
Dar v minimální výši 1000 Kč, kdy dárcem je fyzická osoba, 2000 Kč kdy dárcem je podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad.
4. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ DO DLK HÁJENKA, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ
4.1 Předávání dítěte:
Rodiče nebo jimi určení zástupci předávají dítě od  7:00 do 8:45 v zázemí DLK Hájenka, Smrčná 38. Je možné se dohodnout s pedagogy na jiném místě a čase předání dítěte.
V případě, že je v rámci programu naplánován výlet nebo akce mimo zázemí DLK Hájenka, může být způsob předání dětí předem dohodnut jiným způsobem.
DLK Hájenka přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte pracovníkovi DLK Hájenka, tj. pozdravením s rodičem a dítětem a podání ruky, a předáním dítěte zpět rodiči, opět podáním ruky, odpovědnost zřizovatele a pedagoga za dítě končí.
Rodič při předávání dítěte informuje pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v DLK Hájenka
Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.
Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu DLK Hájenka. Pokud rodiče bez omluvy nedodrží začátek programu, dítě nebude pro daný den přijato. Účast na společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je velmi důležitou součástí programu.
4.2 Vyzvedávání dítěte:
Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami je stanoven na:
14:30 – 16:00 hod. v zázemí DLK Hájenka. Po domluvě s pedagogy lze dítě vyzvednout i v době 12:30 – 13:00
Rodič při vyzvedávání zkontroluje stav vybavení dítěte potřebné pro další dny programu DLK Hájenka a případně doplní náhradní oblečení v zázemí klubu. Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte, atp.) týkajících se jejich dítěte. V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo případně promočení či prochladnutí dítěte bez možnosti situaci řešit vlastními silami pedagogů DLK Hájenka, musí být po předchozí oznámení rodičům dítě vyzvednuto dříve.
4.3 Omlouvání dítěte:
V případě absence dítěte v DLK Hájenka, např. z důvodů onemocnění či z obdobných vážných důvodů, je třeba absenci nahlásit co nejdříve koordinátorovi docházky.  V případě, že bude dítě omluveno den předem nejpozději do 16 hod telefonicky (SMS) koordinátorovy docházky,  může rodič dohodnout náhradní docházku dítěte. V případě déle trvající absence je nutno na ni a předpokládanou dobu trvání pedagogy emailem či telefonicky upozornit.
Náhrady:
V případě, že je dítě omluveno den předem do 16 hod. je možné dohodnout náhradní docházku dítěte,  pokud to kapacita DLK Hájenka umožňuje. Domluvit se na náhradním dnu / náhradních dnech je třeba s koordinátorem docházky posláním SMS.
Náhradní docházka může být volena pouze v dvouměsíčním období, které následuje po zameškaných dnech.
5. CHOD DLK HÁJENKA
5.1 Pravidla pobytu v zázemí klubu
Pravidla v zázemí klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu klubu. Pravidla pobytu v zázemí klubu, budou k dispozici na nástěnce klubu.
Jelikož zázemí klubu je otevřené rodičům, jejichž dítě klub navštěvuje, je nutné respektovat předem domluvená pravidla, aby se skupina pod vedením pedagoga mohla nerušeně věnovat společným aktivitám.
 • Do klubu nepřinášejí děti hračky z domova. V klubu jsou k dispozici hračky jenž rozvíjí dětskou tvořivost. Les též poskytuje dostatečné množství materiálu k hraní a rozvoji všech kompetencí.
 • Děti také nenosí bonbóny a čokoládu.
 • Neběhá se s nářadím.
 • Věci v klubu mají své místo. Po dokončení činnosti je na ně opět vracíme.
 • Nenecháváme otevřenou branku.
 • Děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti (př. vaření, řezání dřeva, dělání ohně, údržbě zahrady atd.)
 • Děti zůstávají na místě, které určí pedagog
 • S jídlem vždy sedíme
 • V místnostech zázemí neběháme
 • Dbáme základních hygienických pravidel
 • Rodiče a mladší sourozenci se mohou společně s dětmi účastnit odpoledního programu od 15 hod do 16:00.
 • Rodiče v zázemí klubu respektují činnost skupiny pod vedením pedagoga. Je žádoucí, aby se rodiče odpoledne přítomni v zázemí po domluvě s pedagogem účastnili na aktivitách organizovaných pedagogem.
 • Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti pedagoga jsou vítány v době, kdy se pedagog nevěnuje dětem (případně po předání dětí) nebo na společných schůzkách.
Pravidla budou zpřesňována během činnosti DLK Hájenka. Rodiče o nich budou informováni na společných schůzkách a prostřednictvím klubové nástěnky.
5.2 Pravidla lesa
Pravidla lesa jsou pilíře bezpečnosti, jež pomáhají pedagogům i dětem se společně pohybovat a fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem pravidelně připomínány, tak aby se staly přirozenou součástí společného fungování skupiny.
 • Manipulujeme-li s větvemi, nezvedáme je do výšky očí.
 • Šermování s klacíky je možné, když obě strany souhlasí a dodržuje-li se základní bezpečnost.
 • Je-li dítě voláno jménem, vždy odpoví.
 • Děti se drží v bezpečné vzdálenosti skupiny, kterou zpočátku vymezuje pedagog.
 • Při cestě lesem čekat na domluvených místech
 • Při svačině v lese sedíme.
 • Bez dovolení pedagoga nejíme nic nalezeného v lese.
 • Potřebu vykonáváme na místě určeném pedagogem.
 • Nelézt na hromady dříví.
 • Nenechávat v lese odpadky
 • V lese se chováme s respektem a vědomím toho, že je domovem zvířat, stromů a rostlin.
5.3 Rytmus DLK Hájenka
 1. Denní rytmus
7:00 – 8:45 předávání dětí
8:45- 9:15  průběžná svačina (přinesená z domova)
9:15 – 9:45 ranní kruh u Hájenky (přivítání, píseň, reflexní kolečko – sdílení pocitů), rytmická část (říkadla, písničky,  tanečky), motivační příběh k následující aktivitě
9.45-11:30 pobyt v lese (např. prolézačky z klád, stavění domečků, zeleninová a bylinková zahrádka, práce se dřevem,  výroba jednoduchých hudebních nástrojů z přírodnin, sledování životních cyklů zvířat, rostlin, péče o přírodu   – čištění studánek, land art, a jiné.)
11:30 -11.45 návrat do Hájenky, převlékání, hygiena, příprava na oběd
11.45-12:15  oběd
12:15 -13:00 úklid po obědě a volná hra
13.00-13:40 pohádka a polední klid v ložnici. Pro nespící děti zajištěna relaxace.
13:40 – 14:30 odpolední program (při příznivém počasí uskutečňovány venku na zahradě Hájenky): tvořivé práce, dramatická výchova, muzicírování, pohybové aktivity, atp.
14.30 – 15:00  svačina
15:00 – 16:00  volná hra
16.00 ukončení aktivit Dětského klubu Hájenka
 1. Roční rytmus
Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. V pedagogickém programu navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Též začleňujeme tematické celky vycházející z environmentální výchovy a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každý měsíc tedy děti prožijí tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, tvoření a aktivit zaměřených na poznání. Podrobný popis je uveřejněn na webových stránkách DLK Hájenka.
5.4 Pedagogičtí pracovníci
Se skupinou dětí pracují v průběhu dne dva pedagogové. Po domluvě s pedagogem se výjimečně mohou programu účastnit dobrovolníci nebo rodiče. Pedagogové mají zkušenosti z oblasti předškolního vzdělávání a zajímají se o problematiku „lesních mateřských škol“. Pedagogové se dále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji. Stejně jako ve státních MŠ má DLK Hájenka vypracovanou Pedagogickou koncepci na základě Rámcového vzdělávacího programu. Při práci s dětmi uplatňují pedagogové zásady „Respektovat a být respektován“, prvky waldorfské pedagogiky a environmentální výchovy.
5.5 Spolupráce a komunikace s rodiči:
Chod DLK Hájenka by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování klubu je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí.
Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků (rodičovské schůzky, slavnosti, brigády atd.) Rodiče se tedy mohou podílet na chodu klubu (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.)
Rodiče se podílejí na přípravě aktivit pořádaných pro děti z DLK Hájenka (příprava na slavnosti, narozeniny dětí atd.)
Rodiče se podílejí na organizaci klubu.
Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu klubu, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu.
Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem.
Rodiče jsou pravidelně informování o dění v klubu emailem, informacemi vyvěšenými na klubové nástěnce nebo formou rodičovské schůzky.
Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodič s pedagogem. V případě, že jde o záležitost, o které je třeba informovat zřizovatele DLK Hájenka, obrací se rodič na kontaktní osobu zřizovatele.
Záležitosti týkající se organizačního charakteru související s formálními záležitostmi a prezentačními náležitostmi DLK Hájenka řeší rodiče s kontaktní osobou zřizovatele.
Členská schůze:    je schůze všech členů spolku. Schází se dl potřeby, minimálně však jednou ročně. Pozvánku s programem rozesílá DLK Hájenka nejpozději týden předem emailem. Rodiče jsou povinni se setkání zúčastnit z důvodu zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti.
Slavnost: Několikrát do roka se koná společná slavnost. Kde děti seznamují rodiče s vlastní prací v klubu za dané období. Vychází z přírodních cyklů, lidových tradic a svátků.

5.6. Stravování

DLK Hájenka zajišťuje oběd a odpolední svačinu. Dopolední svačinu si děti přináší z domu.
Oběd
Oběd  je vařen kuchařkou v zázemí DLK Hájenka. Strava vychází ze zásad zdravé výživy. Jde o vyváženou bezmasou stravu.
Pitný režim
V zázemí je vždy připraven čaj či jiný nápojem pro děti. Na dobrý pitný režim dohlíží pedagog. Do lesa mají děti v batůžku vlastní lahvičku s pitím (zajišťují rodiče).

Odpolední svačina
Odpolední svačina je připravována v zázemí DLK Hájenka. V rámci programu mají děti možnost účastnit se její přípravy při zachování pravidel bezpečnosti a hygieny.

5.7 Informace o zdravotním stavu dítěte
Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, které mu rodiče poskytli. Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (případně dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině, pobírání léků). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:
 • zvýšená teplota
 • kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
 • zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
 • průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
 • bolest v uchu
 • bolest v oblasti břicha
 • bolest při močení
 • vši
 • v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.)
Pedagog může odmítnout dítě do DLK Hájenka přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé
(teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.)
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v DLK Hájenka (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni. Pedagogové jsou proškoleni v poskytování první pomoci.
V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Pedagogové nález zapisují do Třídní knihy a oznamují jej při vyzvedávání dítěte. Rodiče jsou povinní informovat DLK Hájenka o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem.
Očkování dítěte není podmínkou při přijetí dítěte k docházce do DLK Hájenka.

5.8 Vybavení dítěte
Je upraveno v dokumentu Vybavení dětí do DLK Hájenka.

6. KONTAKTY
Adresa zázemí DLK Hájenka:
Dětský lesní klub Hájenka
Srmčná 38, 588 01 Smrčná

Web: www.hajenkazborna.cz

e-mail: klub.hajenka@seznam.cz

Adresa zřizovatele:
Děti a stromy, z.s.
Mahlerova 23
58601 Jihlava

IČ: 22893482
č.ú.: 2300144486/2010