Respektující komunikace

Koncept Respektovat a být respektován, který je ve školce využíván vychází z partnerského přístupu k dětem a to jak ve výchově tak i vztazích. Partnerský přístup je založen na rovnocennosti a respektování důstojnosti dětí. Chceme, aby se z dětí staly kompetentní a zodpovědné osoby, které si váží sama sebe. Uplatňujeme demokratický styl výchovy, který však má svá pravidla a hranice, které je třeba dodržovat. Respektujeme odlišnost osobností, neděláme, co nechceme, aby děti dělaly nám.

Základní principy partnerského přístupu, které uplatňujeme:

Efektivní komunikace

 • Mluvíme o tom, co vidíme (slyšíme), vnímáme, aniž bychom to hodnotili
 • Dáváme dětem informace o tom, proč, jak, kdy se něco dělá, co se očekává, jaké jsou důsledky činností nebo chování
 • Vyjadřujeme vlastní potřeby a očekávání
 • Dáváme dětem možnost volby ze dvou či více možností při rozhodování
 • Děti mají prostor pro spoluúčast na rozhodování o věcech, které se jich týkají

Zvládání negativních emocí

 • Přijímáme emoce dětí, tak abychom s nimi mohli něco udělat, ztišit je a zvládnout (také poznat a pochopit)
 • Nejdříve emoci ztišíme, pak řešíme situaci rozumově, poskytneme empatickou reakci

Neuznávání trestů, dopad důsledků

 • Nepoužíváme tresty (mají neg. vliv na chování dětí, rozvoj osobnosti dítěte a vztahy dětí s dospělými) ale zároveň nenecháváme bez povšimnutí nesprávné chování

 • Namísto trestů necháváme přiměřeně dopadnout přirozené důsledky nesprávného jednání a používáme efektivní komunikační dovednosti

Nevyužívání odměn a pochval ve výchově, nesoutěžení

 • Odměny a pochvaly považujeme za rizikové, jde o nerovnocenný vztah dvou lidí
 • Namísto odměn a pochval dáváme dětem zpětnou vazbu a ocenění
 • Soutěže považujeme za rizikové pro morální vývoj dětí – odnaučují děti dělat věci naplno, je překážkou učení (představuje ohrožení), zisk jednoho je vždy spojen se ztrátou druhého

Podpora vnitřní motivace k činnostem (podpora sebeúcty dětí)

 • Snažíme se, aby vše, co se po nich požaduje, co dělají jim dávalo smysl, děti mají možnost spolupráce ostatními dětmi (dospělými), mají možnost svobodné volby rozhodnout se zda něco dělat nebo ne
 • Dáváme dětem informaci o správnosti postupu nebo výsledcích jejich činnosti

Literatura:
Kopřiva P.,Nováčková J.,Nevolová D.,Kopřivová T.: Respektovat a být respektován.Kroměříž,2008.